شماره حساب و کارت رسمی متعلق به دفتر تبلیغات و چاپ دانش

کارت بانک شهر:

5047061047206244

شبا بانک شهر

ir490610000000007004881317

بنام وحید دانش