مهر اتوماتیک

ساخت مهر اتوماتیک در ابعاد  و سایز های مختلف

ویژه عموم . فروشگاه ها . مطب و بیمارستانها . شرکت و ادارات دولتی و خصوصی

مهر پزشکی و ستخت مهر پزشکان و مهر بیمارستانی